Map

Shen Wei Dance Arts

Judson Church

New York, NY USA

April 2014

choreography: Shen Wei

costume & set: Shen Wei

lighting: Scott Bolman

production photography: Christopher Duggan